Akathist Ter Ere Van

De Nieuwe Martelaren Uit Roemenië

 

Troparion, toon 1:

Als waarachtige getuigen van Christus hebben zij moedig weerstand geboden tegen alle satanische samenzweringen. Onbevreesd waren zij voor de gevangenissen en de boeien, voor de vervolgingen en de martelingen. Vervuld waren zijn van Hemelse Kracht, waardoor zij behoeders werden van het Geloof en van Gods Waarheid en beschermers van het Roemeense volk en van alle volkeren. Christus, onze God, door de gebeden van de Roemeense Nieuwe Martelaren, ontferm U over onze zielen.

Kondakion 1

Sieraden van de Kerk, gij hebt op stralende wijze getuigenis afgelegd van Christus, want gij hebt in de gevangenissen met oneindig veel geduld alle folteringen en bespottingen ondergaan. Als ware soldaten van Gods Koninkrijk, hebt gij de dienaren van de Tegenstander beschaamd door de eindeloze macht van het Heilig Kruis. Bid in de Hemel zonder ophouden voor ons, zodat wij u hier op aarde met overtuiging kunnen prijzen met de woorden: Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.


Ikos 1

Heilige Getuigen Gods, vanuit het Altaar en de iconen zijt gij begonnen het Ware Geloof te beschermen en het Roemeense volk te bevrijden van de verschrikkingen uit het Oosten. Vervolging en gevangenschap konden u geen vrees inboezemen. Integendeel, gij werd nog meer gehard voor de strijd tegen het arglistige complot. Daarom willen wij U lofprijzen en zingen:

Verheug U, Strijdende Zielen, rein als lelies.
Verheug U, Zalige Zielen, niet ontmoedigd door de felle folteringen.
Verheug U, wier kracht de slavernij van het volk heeft gebroken.
Verheug U, wier bloed de vaderlandse grond heeft gezegend.
Verheug U, Valselijk Vervolgden door de vijanden Christi.
Verheug U, Onschuldige Slachtoffers van de verraders des volks.
Verheug U, die moedig de vele vernederingen doorstonden.
Verheug U, die kracht putte uit de dood van uw vrienden.
Verheug U, Levende Voorbeelden van gebed in verschrikking.
Verheug U, Stralende Slachtoffers van de Holocaust.
Verheug U, Moedige Overschaduwden door de Aartsengelen.
Verheug U, Onwankelbare Overwinnaars door de Macht van het Kruis.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

Kondakion 2

Het rode beest wendde zich woedend  tegen de Kerk van Christus, de gehele wereld was geschokt en ontzet door de vreeswekkende wandaden : iconen werden vertrapt, relieken van heiligen bespot, priesters vermoord en kerken vernield. Gij echter weigerde het land over te geven aan de goddelozen, want gij hebt u moedig en voortdurend verzet. Daarom heffen wij ons loflied aan en zingen voor God: Alleluja!

 

Ikos 2

De Christelijke wereld daverde op haar grondvesten en de machten der duisternis schuimbekten van woede. De soldaten van Christus konden dit niet verdragen en vertrokken onverwijld naar het bloedige Spanje, waar zij met vreugde het martelaarschap ondergingen. Gij, Heiligen, hebt op de graven der Martelaren de gelofte afgelegd om de goede strijd verder te zetten, tot redding van de volkeren. Daarom zingen wij u dankbaar toe:

Verheug U, Roemrijke Beschermers van het Roemeense volk.
Verheug U, Waardige Zonen van het land der voorouders.
Verheug U, Jeugdige Voorbeelden voor het gehele volk.
Verheug U, die met vreugde de dood tegemoet gingen.
Verheug U, die trouw uw gelofte nakwamen tot in het graf.
Verheug U, die zonder haat de armoede omhelsden.
Verheug U, die alle aardse genot ontvluchtten.
Verheug U, die plichtsbewust het vaderland dienden.
Verheug U, die de bergen van lijden overwonnen.
Verheug U, die uw dagen der jeugd niet eens overleefden.
Verheug U, Nederige Trots van ons land.
Verheug U, Vredevolle Smart met honderdvoudige vrucht.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

Kondakion 3

De vijanden van het Kruis en van het land wilden de Roemeense ziel verkopen en de band met Christus God breken. Er is echter een nieuwe en dappere generatie opgestaan, met een ziel als van een Aartsengel. Dit volk offert zijn leven voor het tradities van zijn voorouders onder het motto: “Wie vecht, zelfs alleen, voor volk en vaderland en voor God, wordt nooit overwonnen.” Deze overwinnaar Gods zingt voor Zijn Aanschijn, samen met de Engelen in de Hemel: Alleluja!

 

Ikos 3

De tirannieke moordenaar en zijn misdadige, Joodse vrouw konden de aanblik van uw zielen, brandend voor het Geloof en het volk, niet verdragen. Ze gaven het bevel u ’s nachts in het bos te wurgen, met kogels te doorzeven, u daarna in een put te gooien, met vitriool te verbranden en uw lichamen onder zware stenen te begraven. Dood noch graf konden u beletten op te stijgen naar het Ware Leven. Daarom zingen wij u toe:

 

Verheug U, wier vergoten tranen waren als dauw voor het land.
Verheug U, wier zielen zwaar werden beproefd.
Verheug U, die wisten dat de dood u wachtte.
Verheug U, die met vreugde van dit leven afscheid namen.
Verheug U, Lichtende Fakkels in het nachtelijke bos.
Verheug U, Vechters voor vrijheid met geketende voeten.
Verheug U, die met het touw om de hals bleven zingen.
Verheug U, die onversaagd de sluwe listen doorstonden.
Verheug U, die de gebroken deuren van de Kerk herstelden.
Verheug U, die de vergane glorie weer lieten stralen over het verscheurde land.
Verheug U, die allen Horea als vriend hadden.
Verheug U, die allen Tudor als lotgenoot kenden.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

Kondakion 4

De dienaren van de duivel schrokken van uw geloof en uw moed, maar wilden de strijd niet staken. Woedend trokken zij tijdens de ‘Nacht van de Wraak’ naar de gevangenissen van Râmnicu-Sarat, Miercurea-Ciuc, Brasov en Vaslui, waar gij allen een gruwelijke dood stierven en daardoor met een eeuwige krans werden gekroond. Dankbaar zingen wij tot God: Alleluja!

Ikos 4

Het schaamteloze complot van de goddelozen bracht u niet in verwarring. Als Getuigen van de Ware God wankelde gij niet. Gij allen begreep dat de dood onherroepelijk nabij was. Knielend hebt gij allen, in de stilte van de nacht, nederig het Onze Vader gebeden. Als een zondvloed volgde een regenbui van kogels, die u allen dit aardse leven ontnam. Een gevangen priester bad in het grootste geheim voor u en voor hen, die u in de dood zouden volgen, het gebed bij de scheiding van de zielen. Wij zingen u allen een loflied:

Verheug U, die door de dood Christus tegemoet gingen.
Verheug U, die door uw onversaagd gedrag de beulen verbaasden.
Verheug U, Zuivere Offergaven voor het Roemeense volk.
Verheug U, Zegevierende Soldaten door uw onwankelbaar geloof.
Verheug U, die door genadeloze kogels het Land van Genade bereikten.
Verheug U, die in uw lijden medelijdend bleven.
Verheug U, die door uw sterven het Kruis verheerlijkten.
Verheug U, die het leven beëindigden zonder eigen begrafenis en graf.
Verheug U, die nederig de vernederende dood hebben doorstaan.
Verheug U, die door de Judassen ten onrechte als ‘landverraders’ werden bespot.
Verheug U, Moedige Strijders, die door smart en pijn uw zielen hebben gesierd.
Verheug U, Zalige Zonen van een gekruisigd volk.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.


Kondakion 5

In de gruwelijke gevangenis van Pitesti bedreigde de Boze u allen met deze schandelijke woorden: “Als Christus in mijn handen was overgeleverd, was Hij niet op het Kruis gestorven en had Hij ook niet de kans gehad te verrijzen! Ik ben het Ware Evangelie! En deze woorden zal ik op uw lijken schrijven!” Onthutst aanhoorde gij allen deze godslastering en in tranen hebt gij, zonder enige hoop op redding, tot Hem, onze God, geroepen: Alleluja!

 

Ikos 5

Zelfs de Engelen in de Hemel verborgen hun gelaat bij het horen en zien van de goddeloosheid van de machthebbers. Op Goede Vrijdag nagelden zij een jongen op de muur, die ze tot stervens toe sloegen, terwijl de muren van de gevangenis sidderden bij het geschreeuw van de talloze martelaren, die aan bestiale folteringen werden onderworpen. De open graven slikten gretig de vele bebloede en doorkerfde lijken. Toch bleef, in deze aardse Hades, uw weerstond ongeschonden en uw geloof onaangetast. Daarom loven wij u met deze woorden:

Verheug U, die helse pijnen hebben doorstaan..
Verheug U, die door onmensen werden gefolterd.
Verheug U, wier hoofd met gepunte spiesen werd doorstoken.
Verheug U, wier vingers met tangen werden gebroken.
Verheug U, die door stampende voeten werd verpletterd.
Verheug U, die, knielend en met gebonden handen, het schaarse voedsel at.
Verheug U, die door het gedwongen eten van zout als zout voor de wereld waart.
Verheug U, die vele dagen zonder water moesten doorbrengen.
Verheug U, Dappere Dulders van de grootste smarten.
Verheug U, Voorbeeldige Lotgenoten van de beroemdste martelaren.
Verheug U, Vruchtdragende Twijgen op de stamboom van vele generaties.
Verheug U,  ……
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.


Kondakion 6

In de gevangenis van Aiud poogden de huurmoordenaars elke herinnering aan u, Heilige Martelaren, uit te wissen. Daarom gooiden ze uw lichamen in de kloof van ‘De Slavenheuvel’, waarbij ze over Gods Kracht onwetend waren, die in de Profetie van Ezechiël beschreven wordt: “De Hand des Heren kwam op mij en de Heer voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal vol beenderen, wijd verspreid en zeer dor. En Hij zeide tot mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?’ En ik zeide: ‘Heer, Heer, Gij weet het.’ Toen zeide Hij tot mij: ‘Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: Gij, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u en gij zult herleven.’(…) En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.” Daarom verheerlijkt ook gij, Heilig Leger der Martelaren, God met de lofzang: Alleluja!

 

Ikos 6

De helse kerker van Aiud was als een kerk voor uw gebeden, die gij allen in vasten en gebed tot de Hemel opzond met een nuchter verstand en een nederig hart. Gij bad ’s nachts voor uw geliefde gestorvenen, maar ook voor uw genadeloze beulen. Gij las de Heilige Schrift en beleed Christus’ leer in woord en daad. Daarom loven wij u en zingen u toe:

Verheug U, die met de kroon der Martelaren werden bekranst.
Verheug U, die de goede strijd hebben gestreden.
Verheug U, die het moeilijke gevecht zegevierend hebben besloten.
Verheug U, die de menselijke angst en twijfel hebben overwonnen..
Verheug U, die elke vorm van mishandeling verduurden.
Verheug U, die door uw geduld de waanzinnige beulen vernederden.
Verheug U, die de slagen en het speeksel als sieraden voor Christus aanzagen.
Verheug U, die in uw verpletterde ledematen de Lijdende Heiland nabij wisten.
Verheug U, die in de bijtende vrieskou uw hart verwarmden aan Gods Liefde.
Verheug U, die met het grootste geduld de felste pijn verduurden.
Verheug U, die in het ijskoude water met vreugde uw doop herdachten.
Verheug U, die met Hemelse Hulp elke beproeving konden ondergaan.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.


Kondakion 7

Christus voorzegde deze dramatische tijden: “Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode.” (Mat. 10,21) Deze woorden werden waarheid in de gevangenis van Gherla, waar de opzichters mensen tegen elkaar op hatelijke wijze ophitsten. Zo hebben ze een vader gedwongen met zijn voeten zijn eigen kind te vertrappelen. Geknield heeft hij gesmeekt: “Laat mij sterven! Dwing mij niet mijn eigen kind te folteren!” Gij, Martelaren, hebt God gesmeekt: “Geef ons de kracht om alles te verdragen en U niet te verloochen, of laat ons sterven!”. Tot Hem hebt gij gezongen: Alleluja!

 

Ikos 7

Geen menselijk verstand kan doorgronden hoe wreedaardig de folteringen waren, die gij allen hebt doorstaan. Met open armen uitgesterkt op de vloer, werd gij met natte touwen gegeseld. Uw vingers werden met een tang verpletterd. Met houten planken sloegen de beulen op uw hoofd, totdat uw gelaat geen menselijke trekken meer had. Als Christus echter hebt gij, ondanks alle pijn en in alle lijden, tot God gebeden om uw beulen vergiffenis te schenken. Daarom loven wij u met dit loflied:

Verheug U, wier lichamen omwille van Christus werden verbrijzeld.
Verheug U, wier vurige zielen door beproevingen werden gelouterd.
Verheug U, die door Satan tot het uiterste werden getergd.
Verheug U, die met het Geloof als het krachtigste wapen elke tegenstand brak.
Verheug U, die met onvoorstelbare wilskracht het Glorierijke Einde haalden.
Verheug U, aan wie Christus Zelf de onontbeerlijke kracht heeft geschonken.
Verheug U, over wie de Engelen ongezien hebben geweend.
Verheug U, die met een stralend gelaat deze duistere tijden hebben doorleefd.
Verheug U, die met een verlicht hart de donkere bergen van pijn hebben beklommen.
Verheug U, die door God op zalige wijze in de Hemel werden onthaald.
Verheug U, wier graf met witte kristallen van sneeuw werd bedekt.
Verheug U, wier leven door foltering roemrijk werd beëindigd.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

 

Kondakion 8

De slaven in Egypte kenden niet het lijden, dat gij, Heilige Getuigen van God, in Roemenië hebben doorstaan. Gij hebt geen materialen voor glorieuze bouwprojecten aangebracht, maar met vermoeide armen bergen aarde verplaatst. Met tranen en bloed hebt gij de grond doordrenkt, die niet door het water van de Donau kan worden gereinigd. Nog steeds weergalmen uw kreten vol pijn naar de Hemel: Alleluja!

 

Ikos 8

Omdat elke woord gehoord moet worden en elke smart vruchtdragend is, kreeg ook het water van het vervloekte Kanaal een stem, die alles en allen ontroerde. Ook wij hebben uw smartvolle schreeuw gehoord, die opsteeg uit de onmenselijke diepte. Wij loven en bezingen u:

 

Verheug U, Gekroonde Zielen, als oude bergen, met wolken gesierd.
Verheug U, Gekromde Bomen, door de wind gegeseld en getekend.
Verheug U, die in hitte en vrieskou hebben gearbeid.
Verheug U, die de aarde met uw bloed hebben geheiligd.
Verheug U, die, naakt en hongerig, elke ontbering hebben geduld.
Verheug U, wier bittere tranen de harde rotsen hebben gezegend.
Verheug U, wier zoute zweet de scherpe stenen hebben gesierd.
Verheug U, wier beloning in stoten en stompen werd betaald.
Verheug U, die de persoonlijke pijn als een gemeenschappelijk lijden beleefde.
Verheug U, die in de modder en het zand een laatste rustplaats vonden.
Verheug U, die met uw verbrijzelde lichamen uw belagers bespotten.
Verheug U, wier lichamelijke dood op geestelijke wijze vrucht droeg.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

 

Kondakion 9

De ‘Heilige van de Gevangenissen’ straalde als het licht van de zon in Târgu-Ocna. Zijn volharding en bemoediging, zijn nachtwaken en zijn bidden waren een voorbeeld voor zijn lotgenoten. Hem werd de gave van de Heilige Geest geschonken, waardoor hij zijn stervensuur voorzegde, met vreugde afscheid nam van dit aardse leven en naar zijn Heer terugkeerde, terwijl hij zong: Alleluja!

 

Ikos 9

“Bemin uw vijanden. Bemin die u vervolgen.” Dit woord van Christus hebt gij in alle omstandigheden nagevolgd. In Târgu-Ocna werd tijdens de Kerstnacht een stervende priester op zijn eigen verzoek naar de beul gebracht, die hem op wreedaardige wijze had gefolterd. Met  milde woorden troostte hij zijn beul: “Ik vergeef je en ik geloof dat Christus, die ons in alles overtreft, je fouten ook zal vergeven.” Na deze woorden biechtte de beul, met spijt en tranen, zijn zonden en beide mannen zijn tijdens de Heilige Nacht in vrede ontslapen. Verwonderd over de verbazingwekkende kracht van de liefde, loven wij u: getroost, en heeft gezegd:


Verheug U, die Gods geboden foutloos navolgden.
Verheug U, die steeds streefden naar de Hemelse Roem.
Verheug U, die voortdurend het Jezusgebed beoefenden.
Verheug U, die door de Geest werden overschaduwd.
Verheug U, die het Evangelie als enige leidraad aanhielden.
Verheug U, die verlichting en genade hebben ervaren.
Verheug U, die door de Eeuwige Zon werden bezield.
Verheug U, die de ‘Heilige van de Gevangenissen’ hebben gekend.
Verheug U, die zijn pijnen en martelingen hebben gedeeld.
Verheug U, die zijn ziel als een witte lelie hebben gezien.
Verheug U, die zijn lichaam in een anoniem graf hebben begraven.
Verheug U, die aanschouwden hoe de Hemel het graf met sneeuw bedekte.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

 

Kondakion 10

Gods vijanden wilden niet alleen uw lichaam verbrijzelen, maar ook uw ziel in flarden scheuren om zo ook het Ware Geloof te vernietigen. Daarom poogden ze u, uitgerekend op de Orthodoxe Feestdagen, tot Godslastering te verleiden op zo’n onvoorstelbare en mensonterende wijze. Toch hebt gij elke vernedering en elke marteling met onvoorstelbare moed en Gods hulp doorstaan. Versterkt en bemoedigd hebt gij geroepen: Alleluja!

 

Ikos 10

De Paasvreugde straalde op in de donkere mijn van Baia-Sprie, waar de gevangen priesters gesidderd hebben geroepen: "Kom en ontvang het Licht van Christus!” Het geluid van de drilboren was als de galmklank van klokken. De dansende vlammen verlichtten de geknielde veroordeelden, die met betraande ogen zongen: “Christus verrezen uit de doden! Door Zijn Dood vertreedt Hij de dood en schenkt weer het Leven aan hen in het graf!” Daarom zingen wij u dit loflied:

Verheug U, die levend werden begraven.
Verheug U, die Christus niet wilden verraden en verlaten.
Verheug U, aan wie op Goede Vrijdag een vleesmaaltijd werden aangeboden.
Verheug U, die liever honger leden dan het vasten te breken.
Verheug U, die Christus’ Opstanding vierden in het diepste der aarde.
Verheug U, die uzelf reinigde door vasten, bidden en biechten.
Verheug U, die ook de balken van het Kruis niet hebben ontvlucht.
Verheug U, die in het drillen van de boren het luiden van de klokken hoorden.
Verheug U, die de kostbare, liturgische gewaden moesten missen.
Verheug U, die van een handdoek een epithrahilion maakten.
Verheug U, die in de vreugde van Pasen samen met de Engelen dansten.
Verheug U, die ondergronds van Christus hebben getuigd.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

 

Kondakion 11

Toen de ontzettende vervolging tegen u werd opgezet, werden ook de zachtaardige vrouwen niet gespaard. De martelaressen uit vroegere tijden werden nagevolgd door de menigte vrouwen, die hun liefde voor Christus hebben getoond door de martelaren van het volk te blijven steunen door gelovig tot God te blijven bidden: Alleluja!

Ikos 11

Met ontsteltenis zagen vrome gelovigen hoe het lichaam van een gemartelde, nog levende vrouw door gewetenloze beulen in een brandende oven werd gegooid. Uit de vlammen klonken de oorverdovende kreten, die alle omstaanders deden sidderen van angst en woede. Ook thans zingen wij u met vreze en dank toe:

Verheug U, Tedere Lichamen, versierd met sterke zielen.
Verheug U, Moedige Getuigen van Christus.
Verheug U, Onverzettelijke Navolgsters van het vroegste martelaarschap.
Verheug U, die velerlei soorten folteringen hebben doorstaan.
Verheug U, die noch door belediging, noch door dreiging werden beïnvloed.
Verheug U, die genadeloos opgehangen en gevild werden.
Verheug U, die als levende schietschijf werden gebruikt.
Verheug U, die door soldatenhanden werden misbruikt.
Verheug U, die tot bloedens toe werden geslagen.
Verheug U, die uw lichaam moesten verliezen, maar uw ziel rein wisten te houden.
Verheug U, die omwille van het Levenschenkende Geloof de dood verkozen.
Verheug U, die in de Heiligen van het volk een voorbeeld vonden.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.


Kondakion 12

De Genade van God heeft u allen op wonderbare wijze overschaduwd in de gevangenissen van Pitesti, Aiud, Gherla, Baia-Sprie, Târgu-Ocna en Canal. Gij, Martelaren uit de Nieuwste Tijd, hebt begrepen dat het doorstaan van deze onmenselijke vormen van pijniging en lijden het werk uit de Hoge was. Daarom zong gij tot Christus: Alleluja!

 

Ikos 12

Heilige Martelaren, gij hebt het aardse leven als niets geacht en daarom ook, omwille van het Ware Geloof en uit liefde voor het Roemeense volk, uw zielen aan de Heer teruggeschonken. Gij leeft thans verder op de Andere Oever, waar geen pijn, noch verdriet meer is en waar gij God ononderbroken looft. Hier op aarde zingen wij u ons loflied:

Verheug U, Opvliegende Zielen met vleugels van vrede.
Verheug U, Vreugdevolle Gezichten, stralend door genade.
Verheug U, Lijdzame Levens, die door de kettingen niet blijvend werden verbrijzeld.
Verheug U, Vredevolle Strijders, die de haat met uw geduldige liefde hebben gedood.
Verheug U, Oplichtende Stralen, die de duisternis tot schittering hebben aangezet.
Verheug U, Geroemde Heiligen, die anoniem de marteldood hebben ondergaan.
Verheug U, Gefolterde Lichamen, die met een witte kroon werden gekroond.
Verheug U, Wonderlijke Rivieren, die met zuiver water het land verfrissen.
Verheug U, Ranke Takken, die honderdvoudig vrucht blijven dragen.
Verheug U, IJverige Boodschappers, die de Komst van de Vredesvorst hebben gemeld.
Verheug U, Sterke Rotsen, die met een granieten wilskracht elke pijn doorstonden.
Verheug U, …….
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.


Kondakion 13

O, Heilige Getuigen van God, gij hebt in de gevangenissen verschillende gruwelijke martelingen hebben doorstaan om het Roemeense volk opnieuw te laten opstaan. Met onvolprezen moed bleef gij tot Christus, onze God, bidden om ons te redden van het duivelse bedrog. Met kracht legde gij getuigenis af van het Orthodoxe Geloof, dat tot God om redding blijft zingen: Alleluja!

(Dit Kondaak wordt driemaal herhaald.)

 

Ikos 1

Heilige Getuigen Gods, vanuit het Altaar en de iconen zijt gij begonnen het Ware Geloof te beschermen en het Roemeense volk te bevrijden van de verschrikkingen uit het Oosten. Vervolging en gevangenschap konden u geen vrees inboezemen. Integendeel, gij werd nog meer gehard voor de strijd tegen het arglistige complot. Daarom willen wij U lofprijzen en zingen:

Verheug U, Strijdende Zielen, rein als lelies.
Verheug U, Zalige Zielen, niet ontmoedigd door de felle folteringen.
Verheug U, wier kracht de slavernij van het volk heeft gebroken.
Verheug U, wier bloed de vaderlandse grond heeft gezegend.
Verheug U, Valselijk Vervolgden door de vijanden Christi.
Verheug U, Onschuldige Slachtoffers van de verraders des volks.
Verheug U, die moedig de vele vernederingen doorstonden.
Verheug U, die kracht putte uit de dood van uw vrienden.
Verheug U, Levende Voorbeelden van gebed in verschrikking.
Verheug U, Stralende Slachtoffers van de Holocaust.
Verheug U, Moedige Overschaduwden door de Aartsengelen.
Verheug U, Onwankelbare Overwinnaars door de Macht van het Kruis.
Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

 

Kondakion 1

Sieraden van de Kerk, gij hebt op stralende wijze getuigenis afgelegd van Christus, want gij hebt in de gevangenissen met oneindig veel geduld alle folteringen en bespottingen ondergaan. Als ware soldaten van Gods Koninkrijk, hebt gij de dienaren van de Tegenstander beschaamd door de eindeloze macht van het Heilig Kruis. Bid in de Hemel zonder ophouden voor ons, zodat wij u hier op aarde met overtuiging kunnen prijzen met de woorden: Verheug U, Heilige Martelaren van de Roemeense Golgotha.

 

Gebed

Heilige Getuigen, gij hebt in gevangenissen en onder voortdurende dreiging en onderdrukking veel geleden. Gij hebt de woede van de vijand bedwongen, die u tegen de Kerk van Christus poogde op te zetten. Wij betuigen u onze dank omdat gij, ondanks honger en dorst, vernedering en laster, pijniging en pijn, de traditie van onze voorouders en het hart van ons vaderland niet hebben verloochend.

Heilige Getuigen, gij hebt uw aardse leven gering geacht en de marteldood ondergaan om de opstanding van het Roemeense volk te bewerkstelligen. Thans danst gij vol vreugde met de Engelen en Aartsengelen in het Onsterfelijke Licht van het Hemelse Koninkrijk. Wij vertrouwen op uw voorspraak bij onze Barmhartige en Almachtige God om onze zonden te vergeven, de Kerk van Christus te beschermen tegen elke vorm van dwaling of scheuring en ons land te behoeden tegen invasie of oorlog. Leid ons op de Weg naar het Heil om, gesterkt door het Geloof en verenigd in liefde en geduld, ons aardse leven in vrede met de Heer te beëindigen.

Heilige Getuigen, gij hebt in alle rampspoed en onderdrukking op werkelijke wijze de hulp van Hemelse Krachten ervaren. Wij, onwaardigen, smeken u onze gebeden te aanhoren en door uw gebeden ons te beschermen tegen de ijdele dwaasheid van de wereld en tegen het dreigende kwaad van wie het Geloof in Christus willen vernietigen. Help ons, net als gij allen, onbevreesd het Heilbrengende Evangelie van Jezus Christus brengen tot redding van onze en vele andere, dwalende zielen en tot meerdere glorie van de Drie-Ene God, Die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

Deze Akathist werd gecomponeerd in het Heilig Klooster van Diaconesti (Roemenië).
De tekst werd vertaald en bewerkt door
 Johannes en Elisabeth, Germina, Nikodim en Vader Thomas (Pervijze)
 en gedrukt voor regelmatig gebruik
bij het vereren van de relieken van de Roemeense, Nieuwe Martelaren
 in de H. Xenia-Parochie van Den Haag.

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven