“WIE NIET GESTICHT WORDT DOOR MIJN ZWIJGEN,
ZAL OOK NIET ONDERRICHT WORDEN DOOR MIJN SPREKEN…”
(DE WOESTIJNVADERS)

 

Wie deze woorden leest, houdt in zijn of haar hand het boek van een man, die intensief zocht naar heiligheid en met de Hemel als getuige kon aantonen dat hij die ook gevonden had. Vandaag de dag is het moeilijk zich een idee te vormen over of te begrijpen wat heiligheid inhoudt.

Daarom is ‘Het Pad Naar Het Koninkrijk’ voor de hedendaagse mens in deze technologische tijd een noodzakelijke synthese om geestelijk te overleven.

Priester-monnik Arsenie Boca, de auteur van het boek, zal voor velen een nobele onbekende zijn. Jezus Christus was dat ook, tot de Apostelen Christus en Zijn Boodschap over de gehele wereld predikten. Het is de wens van Vader Arsenie dat zijn lezerspubliek zich engageert in ‘de school van Christus’ leerlingen’, zoals God ook Zijn Apostelen vormde in ‘de school van de Heilige Geest’. Niemand kan immers de Waarheid verkondigen zonder God als Vader, Zoon en Geest te kennen. Evenmin kan iemand het Pad der waarheid blijven bewandelen, zonder de intense vreugde van het Leven te proeven, waarmee het Pad geplaveid is. Vader Arsenie spreekt niet op een figuurlijke of metaforische wijze over het Pad naar het Koninkrijk, hij blijft doelbewust binnen de grenzen van het menselijk begrijpen. Het Pad, dat hij aanduidt, is de Weg van Christus en dat betekent dat het voor elke pelgrim op het Pad moeite kost om vol te houden en door te blijven gaan. Wie Vader Arsenie beluistert, moet ervaren hoe een leven in Christus tot in het diepst van het hart doordringt.

De Roemeens-Orthodoxe Kerk was, ook tijdens de verdrukking van het Communistisch Regime, een echo van de Heilige Vaders van de Orthodoxie en bleef daardoor een zeldzame plek, waar de ziel rust kon vinden, God kon ontmoeten en God kon ‘mee-delen’ aan de arme, verdrukte of gearresteerde mens, die poogde te overleven in een sfeer van haat en geweld. Vader Arsenie Boca hoort thuis in de wolk van Orthodoxe getuigen, zoals Nicholas Cabasilas, Gregorius Palamas, Joannes van Kronstadt, Joan Maximovich van San Francisco, Justin Popovich of Nikolai Velimirovich. Samen met deze en andere heiligen getuigt hij: “Er is slechts één juiste, oprechte leefwijze, nl. het beleven van de Christelijke Boodschap vanuit het diepste van het hart.” Wie deze eerste Engelstalige editie aandachtig leest, zal merken dat het Smalle Pad, waarover Vader Arsenie schrijft, het enige pad is, dat zonder angst voor gevaar reeds door vele generaties bewandeld werd. Nu zijn wij aan de beurt.

De lezer wordt gewaarschuwd. Dit boek is niet zomaar een alledaags niemendalletje, dat snel werd geconcipieerd om in elke boekhandel vlot over de toonbank te gaan. Het zijn aantekeningen van de periode, waarin Vader Boca in het Brâncoveanu Klooster te Sâmbăta de Sus (Brașov, Transylvanië) woonde en er tussen 1946 en 1948 leerlingen onderrichtte over het vinden van Christus. De donkere, dikke wolken van het Communisme trokken snel over Roemenië, terwijl Europa een niet gering deel van het spiritueel en cultureel erfgoed opofferde om ‘in extremis’ een vredesverdrag met de Sovjet-Unie te sluiten, ten koste van miljoenen mensenlevens. De profetische stem van de Kerk weergalmde over het land bij monde van Vader Arsenie Boca. Deze stem was niet gericht tegen het Communisme. Het was een stem, die God smeekte het Roemeense volk in hun lijden en gebrek bij te staan.

De pagina’s van dit boek onthullen de grootste schat, die de Kerkvaders hebben ontdekt en ons hebben geopenbaard, nl. het besef dat de afstand tussen God en een mens afhankelijk is van de diepte van de zelfreflectie, waarmee hij of zij zichzelf in het leven en de wereld plaatst. Dit boek is voor elke mens een hulpmiddel om tot een correcte introspectie te komen. Het uiteindelijke zelfbeeld van de mens, die door de zonde op velerlei vlakken, zowel fysiologisch als psychologisch, gekwetst werd en zwaargewond is, is de oorspronkelijke afbeelding van Gods Heerlijkheid, die op herstelling wacht.

Het fundament van dit boek gaat niet uit van louter mooie woorden en fijne theoretische beschouwingen. Het boek is gefundeerd op dagelijkse ervaringen en is daarom een geestelijke apotheek voor alle tijden, in het bijzonder voor de tijden waarin mensen God uit hun leven bannen. Wie dit boek terdege wil smaken en de lessen door ervaring wil proeven, moet een gezond leven leiden, naar lichaam en geest/ziel. De grootste uitdaging voor elke mens is het beletten dat de geest/ziel sterft, hetzij in een lichaam, dat door hartstochten en passies verziekt is, hetzij na de dood van het lichaam. Daarom moet de grootste bekommernis van elke mens de eeuwige bestemming van de ziel zijn… Dat zal blijken op het ogenblik, waarop Christus het bevel zal geven om uit de doden op te staan. Wie het Hemels Koninkrijk predikt, predikt ook de Opstanding.

Het boek werd geschreven in 1946 en houdt derhalve geen rekening met recente, wetenschappelijke gegevens en ontdekkingen, ofschoon, zoals Vader Arsenie Boca beweert, alle wetenschappelijke ontdekkingen uiteindelijk zullen bevestigen wat God ooit heef geopenbaard. De gegevens waartoe Vader Arsenie door zijn medische en artistieke interesse toegang had, zijn tot op vandaag ongewijzigd gebleven en accuraat gebleken. Meer zelfs, de geestelijke inhoud van dit boek is onveranderlijk en bakent het Pad af met het onschatbare vuur van de Heilige Geest.

De teksten van Vader Arsenie Boca hebben voor onze moderne wereld een overduidelijke boodschap: ze zijn een manifest tegen de dreigende verslaving en degeneratie of ontaarding, waarin de mens dreigt te verzinken. Deze woorden, geschreven tijdens de beproevingen van het Communisme, zijn nog stralender en belangrijker in deze tijden van morele en economische crises. Het zijn immers woorden, waardoor Gods wil wordt geopenbaard.

Vader Arsenie herinnert ons aan de intrinsieke waarde en opdracht van elke mens: “Het feit dat God alles heeft gedaan voor de mens en zelfs Zichzelf offerde op het Kruis, bewijst dat de mens ongelooflijk belangrijk en waardevol is in Gods ogen: de mens heeft een Goddelijke opdracht en vervult een cruciale rol in de schepping. In hem ontmoeten de materiële en de geestelijke wereld elkaar.” (uit ‘De Verantwoordelijken’ in ‘Het Pad Naar Het Koninkrijk’)

Daarom is het levensbelangrijk voor elke mens zijn plaats te ontdekken binnen Gods plan. Daarom is het levensbelangrijk te leven naar Gods Wil. Daarom ook is dit boek een absolute aanrader!

                                  

Vader Constantin Necula
Priester-Professor Theologie aan de Universiteit te Sibiu (Roemenië)

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven