4 APRIL 2021 – DE DERDE ZONDAG VAN DE GROTE VASTEN. DE KRUISVERERING

(Mark. 8:34–38; 9:1)

“Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.”

 

Christenschap houdt meer in dan een leerstellige lidmaatschap van het christendom. In Jezus te geloven betekent meer dan wat deze woorden zeggen. Het betekent het volgende: dat je jezelf in Hem verplaatst; dat je van Hem jouw hart maakt; dat je een ​​moment, een seconde, in je leven hebt waarin je Jezus waarlijk ontmoet hebt.

Zolang je jezelf nog niet verloochend hebt, zul je een opgedroogde bron blijven. En zodra je jezelf verloochend hebt en jezelf aan Jezus gewijd hebt, zal Hij je veranderen in een bron van levend water. Het komt erop neer dat je de vrijheid van de geest ervaart. “De waarheid zal u vrijmaken.”

Het ware leed van de mens ligt in het feit dat hij er niet in slaagt zijn eigen wezen volledig tot uiting te brengen, dat hij last heeft van zijn eigen ego en dat hij zijn tijd met ledigheid verspilt.

Maar ik zeg: de goddelijke Voorzienigheid kent onze beslissing. Wie Jezus wil volgen en wil zijn zoals Hij is, die moet met het oog op het kruis zijn zoals Hij, en, voor zover de menselijke natuur dit toelaat, zo zal het geschieden!

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 64-71.

Mark. 8:34–38; 9:1

8:34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

8:35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

8:36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

8:37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?

8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

9:1 En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven