21 FEBRUARI 2021 – VAN DE TOLLENAAR EN DE FARIZEEËR

 

Lukas 18:10-14.

         … Of van ootmoed en hoogmoed.

De ene noemde zijn deugden; de andere, achterin de tempel, zijn zonden.

De ene zijn verdienstelijkheid, de andere zijn onverdienstelijkheid.

De deugden van de farizeeër zouden goed zijn.

De tollenaar had ze niet, maar in de plaats daarvan had hij de nederigheid. De daden van de tollenaar waren slecht, maar vanwege zijn nederigheid keerde hij van de tempel als een beter mens terug naar huis.

Het beste zou zijn om de deugden van de farizeeër te overtreffen, aldus het Woord: “Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” (Mat. 5:20) – Deze deugden moeten verenigd worden met de nederigheid van de tollenaar.

In de loop van de eeuwen hebben monniken ernaar gestreefd de deugden van de farizeeër met de nederigheid van de tollenaar te verenigen. Want: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar”, zijn de woorden van het “onophoudelijk gebed”, dat zijn oorsprong heeft in de woorden van de tollenaar, zoals door Jezus verhaald is: “O God, wees mij, de zondaar, genadig”. (Luk. 18:13)

Met dit gebed keerden velen gebeterd naar “Huis”, in het Koninkrijk.

Bron: Vader Arsenie Boca – “Levende woorden”, Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 26-27.

 

Lukas 18:10-14

18:10 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar.

18:11 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.

18:12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.

18:13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.

18:14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven