LEPRA ALS STRAF 

Lukas 17:12-19

 

Lepra is een besmettelijke ziekte uit het Oosten. (…) De melaatse rot jarenlang levend weg.

Lepra is een van de zwaarste doodvonnissen.

Het is een straf uit de Bijbel.

Uit de Schrift blijkt duidelijk dat God – om ongerechtigheden een halt toe te roepen en bij de mensen de zonde uit te roeien – deze melaatsheid zelfs als straf aanwendde. Dus als we de lepra tot aan zijn oorsprong zouden volgen, zouden we ontdekken dat de zonde van de ziel de zonde van het lichaam met zich meebrengt. Maar het schenkt de ziel ook haar gezondheid: nederigheid.

Het eerst doet de ziekte zich voor in de psyche; aldus concludeert de moderne geneeskunde. De Schrift zegt hetzelfde.

Daarom waren artsen in de oudheid priesters, en de priesters waren artsen.

Wat betreft het Heilige Evangelie van vandaag: de genade van God dient zich als God Zelve aan, waar Hij Zijn gestraften zoekt en geneest. Maar zie, Hij vindt in Israël geen dankbaarheid.

Hij vond die echter wel onder vreemden: bij een Samaritaan.

Daarom wordt er wel gezegd dat Liefdadigheid en Dankbaarheid twee deugden zijn, die op aarde nooit samengaan.

Ziehier nog iets wat Jezus met verdriet vervult:

Negen op de tien mensen zullen weer in hun fouten vervallen.

 

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca - "Levende Woorden", Charisma Uitgeverij, Deva, 2006, pp. 261-263.

 

 

17:12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan.

17:13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons.

17:14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.

17:15 En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.

17:16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan.

17:17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?

17:18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling?

17:19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.

Leerwoord 2021

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven